Flat Rates

Lagos: ₦2,000

Outside Lagos: ₦3,500

Outside Nigeria: ₦18,000